logo
Terms of Use
Use of the Snack House Website or Snack House mobile application are governed by the Terms and Conditions set forth. PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS APPLICATION/WEBSITE. The information and materials provided by Snack House Company of Restaurants (Snack House) may be used for informational purposes only. By using, accessing or downloading materials from this Website you agree to follow the terms and provisions as outlined in this legal notice, which apply to all visits to Snack House Website or Snack House mobile application, both now and in the future. Snack House may at anytime revise and update the Terms and Conditions. You are encouraged to periodically visit this page to review the most current Terms and Conditions to which you are bound. If you do not agree to these Terms and Condition of Use, please do not use this Website.
Điều khoản sử dụng
Việc sử dụng Trang web Snack House hoặc ứng dụng di động của Snack House chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện đã nêu. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG / TRANG WEB NÀY. Thông tin và tài liệu được cung cấp bởi Công ty Nhà hàng Snack House (Snack House) chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin. Bằng cách sử dụng, truy cập hoặc tải xuống các tài liệu từ Trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều khoản được nêu trong thông báo pháp lý này, áp dụng cho tất cả các lượt truy cập vào Trang web Snack House hoặc ứng dụng di động của Snack House, cả hiện tại và trong tương lai. Snack House có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào. Bạn được khuyến khích truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mà bạn bị ràng buộc. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web này.
Restrictions on Use of Information
You may view, download and copy information and materials available on this Website solely for your personal, non-commercial use. As a condition of use, you agree not to modify or revise any of the material in any manner, and to retain all copyright and other proprietary notices as contained in the original materials on any copies of the materials. No other use of the materials or information is authorized. Any violation of the foregoing may result in civil and/or criminal liabilities.
Hạn chế sử dụng thông tin
Bạn có thể xem, tải xuống và sao chép thông tin và tài liệu có sẵn trên Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Với điều kiện sử dụng, bạn đồng ý không sửa đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu nào theo bất kỳ cách nào và giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong tài liệu gốc trên bất kỳ bản sao nào của tài liệu. Không được phép sử dụng tài liệu hoặc thông tin nào khác. Bất kỳ vi phạm nào ở trên có thể dẫn đến các trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự.
Disclaimer
Snack House strives to provide you with useful, accurate, and timely information on this Website. Accordingly, Snack House has attempted to provide accurate information and materials on this Website but assumes no responsibility for the accuracy and completeness of that information or materials. Snack House may change the content of any information or materials available at this Website, or to the products described in them, at any time without notice. However, Snack House makes no commitment to update the information or materials on this Website which, as a result, may be out of date.
Neither Snack House, nor its officers, directors, employees, agents, distributors, or affiliates are responsible or liable for any loss damage (including, but not limited to, actual, consequential, or punitive), liability, claim, or other injury or cause related to or resulting from any information posted on Snack House Website or Snack House mobile application. Snack House reserves the right to revise these terms and/or legal restrictions at any time. You are responsible for reviewing this page from time to time to ensure compliance with the then-current terms and legal restrictions because they will be binding on you. Certain provisions of these terms and legal restrictions may be superseded by expressly designated legal notices or terms located on particular pages of this Website.
ALL INFORMATION AND MATERIALS AVAILABLE AT THIS WEBSITE ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SNACK HOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE. IN NO EVENT SHALL SNACK HOUSE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR THOSE RESULTING FROM LOST PROFITS, LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING OUT OF THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THIS WEBSITE, ANY WEBSITE OR SNACK HOUSE MOBILE APPLICATION LINKED TO THIS WEBSITE, OR THE MATERIALS OR INFORMATION CONTAINED AT ANY OR ALL SUCH WEBSITE OR SNACK HOUSE MOBILE APPLICATION, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IF YOUR USE OF THE MATERIALS OR INFORMATION ON THIS WEBSITE RESULTS IN THE NEED FOR SERVICING, REPAIR OR CORRECTION OF EQUIPMENT OR DATA, YOU ASSUME ALL COSTS THEREOF.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Snack House cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, chính xác và kịp thời trên Trang web này. Theo đó, Snack House đã cố gắng cung cấp thông tin và tài liệu chính xác trên Trang web này nhưng không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin hoặc tài liệu đó. Snack House có thể thay đổi nội dung của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có sẵn tại Trang web này, hoặc đối với các sản phẩm được mô tả trong đó, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Snack House không cam kết cập nhật thông tin hoặc tài liệu trên Trang web này, do đó, có thể bị lỗi thời.
Snack House cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà phân phối hoặc các chi nhánh của nó đều không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại mất mát nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thực tế, do hậu quả hoặc trừng phạt), trách nhiệm pháp lý, yêu cầu bồi thường hoặc thương tích khác hoặc nguyên nhân liên quan đến hoặc kết quả từ bất kỳ thông tin nào được đăng trên Trang web Snack House hoặc ứng dụng di động của Snack House. Snack House có quyền sửa đổi các điều khoản này và / hoặc các hạn chế pháp lý bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm xem xét trang này theo thời gian để đảm bảo tuân thủ các điều khoản hiện hành và các hạn chế pháp lý vì chúng sẽ ràng buộc bạn. Một số điều khoản nhất định của các điều khoản này và các hạn chế pháp lý có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể của Trang web này.
TẤT CẢ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ SN TẠI TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, VÀ SNACK HOUSE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM MỤC ĐÍCH, KHÔNG X M PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC PHÁT HIỆN TỪ KHÓA HỌC KINH DOANH, SỬ DỤNG HOẶC THỰC HÀNH THƯƠNG MẠI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, SNACK HOUSE SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO NGOÀI RA (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ SỰ CỐ HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TƯƠNG TÁC KINH DOANH) KẾT QUẢ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SNACK HOUSE ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY, HOẶC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC CHỨA BẤT KỲ HOẶC TẤT CẢ CÁC TRANG WEB NÀY HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG SNACK HOUSE, DƯỚI Đ Y DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, CỔ TỨC HOẶC BẤT KỲ PHÁP LÝ NÀO KHÁC LÝ THUYẾT VÀ CÒN HAY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. NẾU VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NHU CẦU PHỤC VỤ, SỬA CHỮA HOẶC CHỈNH SỬA THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, BẠN HỎI TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ CỦA CHÚNG.
Ownership of Information and Materials
The information and any materials available on or from this Website are the copyrighted works of Snack House, and any unauthorized use of that information or materials may violate copyright, trademark and other laws. Any rights not expressly granted herein are reserved.
Quyền sở hữu thông tin và tài liệu
Thông tin và bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc từ Trang web này là các tác phẩm có bản quyền của Snack House, và bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với thông tin hoặc tài liệu đó có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.
Trademark Information
Snack House trademarks may be used only with written permission from Snack House. Except as expressly specified in these terms and legal restrictions, nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppels or otherwise any license or right under any patent, trademark, copyright or any proprietary rights of Snack House or any third party.
Thông tin nhãn hiệu
Nhãn hiệu Snack House chỉ có thể được sử dụng khi có sự cho phép bằng văn bản của Snack House. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản này và các hạn chế pháp lý, không có gì trong tài liệu này sẽ được hiểu là chuyển nhượng theo ngụ ý, estoppels hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào của Snack House hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Right of Access
Snack House reserves all rights to deny or restrict access to this Website to any particular person, or to block access from a particular Internet address to this Website, at any time, without ascribing any reasons whatsoever. All logos and trademarks under Snack House may not be used to link to any other web pages or Website or Snack House mobile application, without the express written permission of Snack House. This Website may contain hyperlinks to Website or Snack House mobile application that are not maintained by Snack House. Snack House is not responsible for the contents of those Website or Snack House mobile application and shall not be liable for any damages or loss arising from access to those Website or Snack House mobile application. Use of the hyper-links and access to such Website or Snack House mobile application are entirely at your own risk. Hyperlinks to other Website or Snack House mobile application are provided as a convenience to the user. In no circumstances shall Snack House be considered to be associated or affiliated in whatever manner with any trade or service marks, logos, insignia or other devices used or appearing on Website or Snack House mobile application to which this Website is linked
Quyền truy cập
Snack House bảo lưu mọi quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web này đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể vào Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào. Tất cả các biểu tượng và nhãn hiệu của Snack House không được sử dụng để liên kết đến bất kỳ trang web nào khác hoặc Trang web hoặc ứng dụng di động của Snack House, nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Snack House. Trang web này có thể chứa các siêu liên kết đến Trang web hoặc ứng dụng di động của Snack House không được Snack House duy trì. Snack House không chịu trách nhiệm về nội dung của Trang web hoặc ứng dụng di động Snack House đó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc truy cập vào Trang web hoặc ứng dụng di động Snack House đó. Việc sử dụng các siêu liên kết và truy cập vào Trang web hoặc ứng dụng di động Snack House đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Các siêu liên kết đến Trang web khác hoặc ứng dụng di động Snack House được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người dùng. Trong mọi trường hợp, Snack House sẽ không được coi là liên kết hoặc liên kết theo bất kỳ cách nào với bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng, phù hiệu hoặc các thiết bị khác được sử dụng hoặc xuất hiện trên Trang web hoặc ứng dụng di động Snack House mà Trang web này được liên kết.
Virus notice
This website serves as a conduit for information. The owners and operators of this site are not responsible for any computer viruses which may be present in any of the items that you obtain from or through this site. Users must be certain and are completely responsible for performing anti-virus screening and verification of all files obtained on or through this site. Currently updated anti-virus screening software is highly recommended. The owners of this site will not intentionally or willfully transmit files that they know to contain viruses. A VIRUS is a computer program or a code or portion of a computer program, which is intentionally created and programmed to cause damage to, corrupt, hinder, crash, tie up, or otherwise create negative effect in the users computer system. As you know, VIRUSES do occur and are somewhat prevalent. As such, you, the user must take affirmative steps to assure that you and your computer system are appropriately protected against viruses.
Thông báo vi rút
Trang web này đóng vai trò như một đường dẫn thông tin. Chủ sở hữu và người điều hành trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút máy tính nào có thể có trong bất kỳ mục nào mà bạn lấy từ hoặc thông qua trang web này. Người dùng phải chắc chắn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện sàng lọc và xác minh chống vi-rút đối với tất cả các tệp có được trên hoặc thông qua trang web này. Phần mềm sàng lọc chống vi-rút được cập nhật hiện nay rất được khuyến khích. Chủ sở hữu của trang web này sẽ không cố ý hoặc cố ý truyền tải các tệp mà họ biết là có chứa vi rút. VIRUS là một chương trình máy tính hoặc một đoạn mã hoặc một phần của chương trình máy tính, được tạo ra và lập trình một cách có chủ đích để gây ra thiệt hại, làm hỏng, cản trở, sụp đổ, kết nối hoặc tạo ra ảnh hưởng tiêu cực trong hệ thống máy tính của người dùng. Như bạn đã biết, VIRUSES có xảy ra và có phần phổ biến. Do đó, bạn, người dùng phải thực hiện các bước xác nhận để đảm bảo rằng bạn và hệ thống máy tính của bạn được bảo vệ thích hợp chống lại vi-rút.
Use of Information
By providing your contact information, including your name and email address, on this Website, you agree to the use of such information to provide you with information on other services or data offered by Snack House or its affiliates. In addition, Snack House may disclose your contact information, without notice, if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Snack House or its affiliates; (b) protect and defend the rights or property of Snack House or its affiliates and its family of Website or Snack House mobile application, and, (c) act in urgent circumstances to protect the personal safety of users of Snack House or its affiliates, its Website or Snack House mobile application, or the public.
Sử dụng thông tin
Bằng cách cung cấp thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên và địa chỉ email, trên Trang web này, bạn đồng ý sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ hoặc dữ liệu khác do Snack House hoặc các chi nhánh của nó cung cấp. Ngoài ra, Snack House có thể tiết lộ thông tin liên hệ của bạn mà không cần thông báo, nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên Snack House hoặc các chi nhánh của nó; (b) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Snack House hoặc các chi nhánh của Snack House và nhóm Trang web hoặc ứng dụng di động của Snack House, và, (c) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Snack House hoặc các chi nhánh của nó, Trang web của nó hoặc ứng dụng di động Snack House, hoặc công chúng.
Governing Law; Jurisdiction and Venue
By providing your contact information, including your name and email address, on this Website, you agree to the use of such information to provide you with information on other services or data offered by Snack House or its affiliates. In addition, Snack House may disclose your contact information, without notice, if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Snack House or its affiliates; (b) protect and defend the rights or property of Snack House or its affiliates and its family of Website or Snack House mobile application, and, (c) act in urgent circumstances to protect the personal safety of users of Snack House or its affiliates, its Website or Snack House mobile application, or the public.
Luật chi phối. Quyền hạn và địa điểm
Bằng cách cung cấp thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên và địa chỉ email, trên Trang web này, bạn đồng ý sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ hoặc dữ liệu khác do Snack House hoặc các chi nhánh của nó cung cấp. Ngoài ra, Snack House có thể tiết lộ thông tin liên hệ của bạn mà không cần thông báo, nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên Snack House hoặc các chi nhánh của nó; (b) bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Snack House hoặc các chi nhánh của Snack House và nhóm Trang web hoặc ứng dụng di động của Snack House, và, (c) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Snack House hoặc các chi nhánh của nó, Trang web của nó hoặc ứng dụng di động Snack House, hoặc công chúng.
General Provisions
If any provision of this agreement is deemed void, unlawful or otherwise unenforceable for any reason, that provision shall be severed from this agreement and the remaining provisions of this agreement shall remain in force. This contains the entire agreement between you and Snack House concerning your use of the site.
Các quy định chung
Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này bị coi là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi thỏa thuận này và các điều khoản còn lại của thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực. Điều này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Snack House liên quan đến việc bạn sử dụng trang web.
Governing Law
These Terms of Use shall be governed and construed in accordance with laws of the Socialist Republic of Vietnam.
Luật chi phối
Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.